Warunki gwarancji odkurzaczy Beam

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019

BEAM P. Podbielski Spółka Jawna
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 12 H

Wady fabryczne lub uszkodzenia jednostki centralnej powstałe w wyniku wad fabrycznych zostaną naprawione przez gwaranta nieodpłatnie, z wyjątkiem kosztów związanych ze zdemontowaniem i zamontowaniem jednostki centralnej.

Instrukcja obsługi

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania odkurzacza centralnego Beam prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją

 • Nie wolno używać odkurzacza w wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku.
 • Nie można blokować otworu wentylacyjnego silnika oraz kanału wylotowego.
 • Nie należy montować odkurzacza w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze powietrza.
 • Odkurzacz powinien być zamontowany na ścianie w odległości nie mniejszej niż 35 cm od sufitu, 35 cm od narożnika ściany i 75 cm od podłogi.
 • Przy opróżnianiu pojemnika z kurzem oraz serwisie urządzenia wyłączyć z sieci.
 • Nie wolno używać odkurzacza w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego.
 • Odłączać przewód zasilający od gniazda trzymając tylko za wtyczkę.
 • Przewód zasilający nie może dotykać gorących i wilgotnych powierzchni.
 • Odkurzacz podłączać tylko do gniazda z bolcem zerującym, gniazdo musi mieć osobny obwód.
 • Nie można wyłączać odkurzacza wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
 • Nie wolno odkurzać przedmiotów tlących, np. niedopałków papierosa.
 • Odkurzacz służy tylko do odkurzania suchego, nie wolno odkurzać powierzchni mokrych i wilgotnych (przy odkurzaniu powierzchni mokrych i wilgotnych używać separatora wody, który podłącza się przed gniazdem ssawnym).
 • Nie wolno odkurzać substancji wybuchowych, np. benzyny.
 • Do odkurzania drobnych pyłów budowlanych np. pyłu po szlifowaniu suchego tynku oraz sadzy i popiołów należy stosować separator kurzu
 • Przy każdorazowym opróżnianiu zbiornika z zanieczyszczeniami należy otrzepać filtr bez jego demontażu.

Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. Gwarancja dotyczy wyłącznie jednostki centralnej (przyp. na akcesoria obowiązuje osobna gwarancja).

Gwarancja udzielana przez gwaranta nie obejmuje:

 • wad wynikłych z nieprawidłowej instalacji - odpowiedzialność za jakość wykonanej instalacji ponosi firma instalatorska
 • wad wynikłych ze stosowania podzespołów innych niż firmy Beam
 • obcych eksploatacyjnie wpływów chemicznych i elektrycznych
 • wad wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi
 • uszkodzeń podzespołów systemu centralnego odkurzania wynikłych z przyczyn obcych (np. pożar, pęknięcie ścian itp.)
 • Szkód powstałych poza wyrobem
 • Uszkodzenia silnika lub turbiny wynikłego z nieprawidłowego założenia filtra.

Karta gwarancyjna

Do odkurzacza jest zawsze dołączona karta gwarancyjna. Zawiera ona miejsce na wpisanie:

 • typu odkurzacza
 • numeru serii (numer seryjny)
 • okresu gwarancji
 • daty sprzedaży
 • danych dotyczących miejsca zainstalowania systemu, wykonawcy instalacji ssącej oraz instalatora jednostki centralnej
 • poświadczenia użytkownika, który zaznajomił się i został poinformowany w zakresie działania urządzenia, oraz zobowiązał się do przestrzegania instrukcji obsługi
 • ewentualnych napraw gwarancyjnych i przeglądów

Numer seryjny odkurzacza

Znaczenie poszczególnych cyfr:

 • cyfra 1: oznaczene miejsca
 • cyfry 2-3: rok produkcji
 • cyfry 4-5: tydzień
 • cyfra 6: numer linii montażowej
 • cyfra 7: numer modułu
 • cyfry 8-13: numer sekwencyjny

Zapraszamy do zakupu!