Przerwa urlopowa: 15-28.7. Zamówienia zostaną zrealizowane po powrocie
Przebijamy każdą ofertę na odkurzacz centralny! Napisz po swój indywidualny rabat: biuro@centrumwygody.pl od 5 do nawet 25%, najlepsze ceny z montażem!

Warunki gwarancji odkurzaczy CycloVac

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2018

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu Cyclo Vac oraz gratulujemy trafnego wyboru.

Gwarantujemy sprawne działanie urządzenia objętego niniejszą gwarancją, używanego zgodnie z warunkami opisanymi w Podręczniku Użytkownika. Wskazujemy jednocześnie, że użytkowanie urządzenia zgodne z Podręcznikiem Użytkownika oraz przestrzeganie obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych, zapewnią jego długoletnią i bezawaryjną pracę.

Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy o uważne przeczytanie Podręcznika Użytkownika. Prosimy też o zwrócenie uwagi czy po zakończeniu instalacji odkurzacza centralnego zachowali Państwo egzemplarz Podręcznika Użytkownika w języku polskim wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną.

GWARANCJA

1. Niniejsze oświadczenie składane jest przez Centrum Przyjaznego Domu Kmieciak i Misztal Sp. j. z siedzibą w Rekowie Górnym i adresem: ul. Lipowa 17, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000469031 [Dystrybutor] w imieniu TROVAC Industries Ltd. z siedzibą przy 3, rue Marcel-Ayotte, Blainville (Quebec) J7C5L7 w Kanadzie [Producent].

2. Dystrybutor, na mocy umowy zawartej z Producentem jest przedstawicielem Producenta na terytorium Polski i w imieniu Producenta prowadzi m.in. obsługę reklamacyjną i serwis gwarancyjny Urządzeń.

3. Dystrybuowane w ramach działalności Dystrybutora urządzenia marki Cyclo Vac [Urządzenia] objęte są na terytorium Polski gwarancją Producenta o następujących warunkach:

Okres gwarancji
3.1 W przypadku użytku domowego okres gwarancji na wszystkie części jednostki centralnej wynosi [okres w zależności od modelu] od momentu zakupu Urządzenia. Gwarancja na prace serwisowe wynosi [okres w zależności od modelu] od momentu zakupu.
3.2 W przypadku użytku komercyjnego (rozumianego jako każdy rodzaj wykorzystywania urządzenia niebędącego użytkiem domowym) okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu zakupu Urządzenia i/lub [okres w zależności od modelu] h pracy (w przypadku Urządzeń z zamontowanym licznikiem godzin pracy) — w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

Zobowiązanie gwarancyjne
3.3 Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty dostarczenia towaru do Dystrybutora lub Autoryzowanego Serwisu Cyclo Vac.
3.4 W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres realizacji zobowiązań z gwarancji może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.
3.5 Dystrybutor ani Producent nie ponoszą kosztów związanych ze Zdemontowaniem i zamontowaniem Urządzenia.

Wyłączenia spod gwarancji
3.6 Gwarancją nie są objęte:

 • materiały eksploatacyjne (szczotki silnika, filtry, worki), 
 • uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, 
 • uszkodzenia i wady wynikłe z nieprawidłowo wykonanej instalacji i konserwacji Urządzenia oraz instalacji centralnego odkurzania, 
 • uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania Urządzenia, w tym w szczególności uszkodzenia i wady wynikłe z użytkowania niezgodnego z Podręcznikiem Użytkownika
 • uszkodzenia i wady wynikłe ze stosowania nieoryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych, 
 • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej konserwacji filtrów i worków, 
 • uszkodzenia i wady wynikłe z przyczyn zewnętrznych takich, jak np.: pożar, pęknięcie ścian, niszczące działania środków chemicznych, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej, inne zdarzenia losowe, 
 • uszkodzenia i wady wynikłe z szkodliwego otoczenia panującego w miejscu zainstalowania urządzenia, jak np.: wilgoć, zapylenie, bardzo wysoka temperatura, inne.

Utrata ważności gwarancji i odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej
3.7 Gwarancja traci ważność w przypadku:

 • zmiany pierwotnego właściciela Urządzenia, podanego w Karcie Gwarancyjnej, 
 • zmiany pierwotnego miejsca zainstalowania Urządzenia, podanego w Karcie Gwarancyjnej, 
 • zerwaniu plomby gwarancyjnej, 
 • stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych w Urządzeniu, 
 • stwierdzenia używania nieoryginalnych części i nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 

3.8 Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej może mieć miejsce w przypadku nieprzeprowadzenia okresowego przeglądu Urządzenia, potwierdzonego stosownym wpisem na Karcie Gwarancyjnej, wymaganego przez producenta po upływie 5 lat od daty zakupu Urządzenia.

Karta Gwarancyjna
3.9 Każdemu zgłoszeniu dotyczącemu wad lub uszkodzeń ujawnionych w okresie gwarancji musi towarzyszyć okazanie oryginału ważnej oraz czytelnie i poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej oraz oryginału dowodu zakupu Urządzenia zawierającego czytelną datę dokonania zakupu.
3.10 Karta Gwarancyjna jest ważna, a tym samym użytkownik ma prawo do realizacji uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane:

 • pieczęć Dystrybutora, 
 • dane obejmujące pełną nazwę Urządzenia, model i numer seryjny jednostki centralnej, 
 • dane właściciela Urządzenia, 
 • adres miejsca zainstalowania Urządzenia. 

Zgłoszenia reklamacyjne
3.11 Zgłoszenia Reklamacyjne powinny być dokonywane bezpośrednio do Dystrybutora:

 • za pomocą poczty elektronicznej — na adres serwis@cpdp.pl,
  lub
 • telefonicznie: na numer +48 668 57 77 07. 

3.12 Dalsza komunikacja pomiędzy Dystrybutorem a reklamującym dokonywana może być również za pomocą innych środków komunikacji, wskazanych w odpowiedzi Dystrybutora na zgłoszenie reklamacyjne.
3.13 W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych użytkownik może ponieść koszty związane z wynikającymi ze zgłoszenia nakładami poniesionymi przez Dystrybutora.

4. W zakresie, w jakim urządzenia nabywane są przez osoby fizyczne w drodze umowy niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (sprzedaż konsumencka) gwarancja udzielona przez Producenta lub przez Dystrybutora nie wyłącza uprawnień nabywcy wynikających z rękojmi za wady przewidzianych w art. 556 — 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 t.j. z późniejszymi zmianami).

W zakresie, w jakim sprzedaż urządzeń nie stanowi sprzedaży konsumenckiej uprawienia nabywcy wynikające z rękojmi za wady są wyłączone.

Karta gwarancyjna

Do odkurzacza jest zawsze dołączona karta gwarancyjna. Zawiera ona miejsce na wpisanie:

 • modelu jednostki centralnej
 • numeru seryjnego
 • pieczęci i podpisu CPDP wraz z datą
 • danych sprzedawcy
 • danych wykonawcy instalacji ssącej
 • danych właściciela
 • adresu zamontowania jednostki centralnej
 • daty instalacji jednostki
 • historii napraw i przeglądów

Zapraszamy do zakupu!